Aug 30Kamil Piotrowicz Sextet
Aug 31Kamil Piotrowicz Sextet
Sep 1Kamil Piotrowicz Sextet
Sep 5Kamil Piotrowicz Sextet
Oct 26Kamil Piotrowicz Sextet
Nov 4Kamil Piotrowicz Sextet
Nov 5Kamil Piotrowicz Sextet
Nov 6Kamil Piotrowicz Sextet
Nov 7Kamil Piotrowicz Sextet